[sort by type] [sort by date]

Conference Papers

*Peixia Li, Boyu Chen, W. Ouyang, Dong Wang, Xiaoyun Yang, Huchuan Lu. ”GradNet: Gradient-Guided Network for Visual Object Tracking”, Proc. ICCV, 2019. (Oral)

Haodong Duan, Kwan-Yee Lin, Sheng Jin, Wentao Liu, Chen Qian, W. Ouyang. ”TRB: A Novel Triplet Representation for Understanding 2D Human Body”, Proc. ICCV, 2019. (Oral)

*Li, Hongyang, *Bo Dai, *Shaoshuai Shi, Wanli Ouyang, and Xiaogang Wang. ”Feature Intertwiner for Object Detection.” ICLR, 2019.

Lingbo Liu, Zhilin Qiu , Guanbin Li, Shufan Liu, W. Ouyang, Liang Lin. ”Crowd Counting with Deep Structured Scale Integration Network”, Proc. ICCV, 2019.

Lu Sheng, Dan Xu, W. Ouyang, Xiaogang Wang. ”Unsupervised Collaborative Learning of Keyframe Detection and Visual Odometry towards Monocular Deep SLAM”, Proc. ICCV, 2019.

Chen Lin, Minghao Guo, Chuming Li, Xin Yuan, Wei Wu, Junjie Yan, Dahua Lin, W. Ouyang. ”Online Hyper-parameter Learning for Auto-Augmentation Strategy”, Proc. ICCV, 2019.

Xinzhu Ma, Zhihui Wang, Haojie Li, Pengbo Zhang, W. Ouyang, Xin Fan. ”Accurate Monocular Object Detection via Color-Embedded 3D Reconstruction for Autonomous Driving”, Proc. ICCV, 2019.

Yunan Li, Qiguang Miao, W. Ouyang, Zhenxin Ma, Huijuan Fang, Chao Dong, Yining Quan. ”LAP-Net: Level-Aware Progressive Network for Image Dehazing”, Proc. ICCV, 2019.

Chuming Li, Xin Yuan, Chen Lin, Minghao Guo, Wei Wu, Junjie Yan, W. Ouyang. ”AM-LFS: AutoML for Loss Function Search”, Proc. ICCV, 2019.

Yingyue Xu, Dan Xu, Xiaopeng Hong, W. Ouyang, Rongrong Ji, Min Xu, Guoying Zhao. ”Structured Modeling of Joint Deep Feature and Prediction Refinement for Salient Object Detection”, Proc. ICCV, 2019.

*B. Li, W. Ouyang, Lu Sheng, et. al. ”GS3D: An Efficient 3D Object Detection Framework for Autonomous Driving”, Proc. CVPR, 2019.

*J. Pang, *K. Chen, J. Shi, W. Ouyang, et. al. ”Libra R-CNN: Balanced Learning for Object Detection”, Proc. CVPR, 2019.

K. Chen, J. Pang, J. Wang, Y. Xiong, X. Li, S. Sun, W. Feng, Z. Liu, J. Shi, W. Ouyang,C. Loy, D. Lin. ”Hybrid Task Cascade for Instance Segmentation”, Proc. CVPR, 2019.

*C. Song, Y. Huang, W. Ouyang, L. Wang. ”Box-driven Class-wise Region Masking and Filling Rate Guided Loss for Weakly Supervised Semantic Segmentation”, Proc. CVPR, 2019.

*S. Jin, W. Liu, W. Ouyang, C. Qian. ”Multi-person Articulated Tracking with Spatial and Temporal Embeddings”, Proc. CVPR, 2019.

*R. Su, W. Ouyang,Luping Zhou, Dong Xu. ”Improving Action Localization by Progressive Cross-stream Cooperation”, Proc. CVPR, 2019.

*P. Zhang, W. Ouyang, Pengfei Zhang, Jianru Xue, Nanning Zheng. ”SRLSTM: State Refinement for LSTM towards Pedestrian Trajectory Prediction”, Proc. CVPR, 2019.

*H. Zhang, Jie Cao, Guo Lu, W. Ouyang, Zhenan Sun. ”DaNet: Decomposeand-aggregate Network for 3D Human Shape and Pose Estimation ”, Proc. ACM Multimedia, 2019.

*Z. Yao, B. Zhang, Z. Wang W. Ouyang, D. Xu, D. Feng. ”IntersectGAN: Learning Domain Intersection for Generating Images with Multiple Attributes”, Proc. ACM Multimedia, 2019.

Guo Lu, Wanli Ouyang, Dong Xu, Xiaoyun Zhang, Chunlei Cai, Zhiyong Gao, “DVC: An End-to-end Deep Video Compression Framework,” In Proc. CVPR 2019. (Oral) [source code]

Shuyang Sun, Jiangmiao Pang, Jianping Shi, Shuai Yi, Wanli Ouyang, “FishNet: A Versatile Network Backbone for Image, Region and Pixel Level Prediction”, NIPS 2018. [source code]

Shuyang Sun, Jiangmiao Pang, Jianping Shi, Shuai Yi, Wanli Ouyang, “FishNet: A Versatile Network Backbone for Image, Region and Pixel Level Prediction”, NIPS 2018.

Guo Lu, Wanli Ouyang, Dong Xu, Xiaoyun Zhang, Zhiyong Gao, Ming-Ting Sun, “Deep Kalman Filtering Network for Video Compression Artifact Reduction”. ECCV 2018.

Yi Wei, Xinyu Pan, Hongwei Qin, Junjie Yan, Wanli Ouyang, “Quantization Mimic: Towards Very Tiny CNN for Object Detection”, ECCV, 2018.

Di Chen, Shanshan Zhang, Wanli Ouyang, Jian Yang, Ying Tai, “Person Search via A Mask-guided Two-stream CNN Model”, ECCV, 2018.

Dongang Wang, Wanli Ouyang, Wen Li, Dong Xu, “Dividing and Aggregating Network for Multi-view Action Recognition”, ECCV, 2018

Yikang Li, Wanli Ouyang, Bolei Zhou, Yanwen Cui, Jianping Shi, Chao Zhang, Xiaogang Wang, “Factorizable Net: An E_cient Subgraph-based Framework for Scene Graph Generation”, ECCV, 2018.

Hongyang Li, Bo Dai, Wanli Ouyang, Xiaoyang Guo, Xiaogang Wang, “Neural Network Encapsulation “, ECCV, 2018.

Lingbo Liu, HongjunWang, Guanbin Li, Wanli Ouyang, Liang Lin, “Crowd Counting using Deep Recurrent Spatial-Aware Network”, IJCAI, 2018.

Xuanyi Dong, Yan Yan, Wanli Ouyang, Yi Yang. “Style Aggregated Network for Facial Landmark Detection”, IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2018).

Yikang Li, Nan Duan, Bolei Zhou, Xiao Chu, Wanli Ouyang, Xiaogang Wang. “Visual Question Generation as Dual Task of Visual Question Answering”, IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2018).

Jing Xu, Rui Zhao, Feng Zhu, Huaming Wang, Wanli Ouyang. “Attention-aware Compositional Network for Person Re-Identication”, IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2018).

YuWu, Yutian Lin, Xuanyi Dong, Yan Yan,Wanli Ouyang, Yi Yang. “Exploit the Unknown Gradually: One-Shot Video-Based Person Re-Identication by Stepwise Learning”, IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2018).

Wei Yang, Wanli Ouyang, Xiaolong Wang, Xiaogang Wang. “3D Human Pose Estimation in the Wild by Adversarial Learning”, IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2018).

Weichen Zhang, Wanli Ouyang, Dong Xu, Wen Li. “Collaborative and Adversarial Network for Unsupervised domain adaptation”, IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2018).

Shuyang Sun, Zhanghui Kuang, Lu Sheng, Wanli Ouyang, Wei Zhang. “Optical Flow Guided Feature: A Motion Representation for Video Action Recognition”, IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2018).

Dan Xu, Wanli Ouyang, Xiaogang Wang, Nicu Sebe. “PAD-Net: Multi-Tasks Guided Prediciton-and-Distillation Network for Simultaneous Depth Estimation and Scene Parsing “, IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2018).

Chunfeng Song, Yan Huang, Liang Wang, Wanli Ouyang. “Mask-guided Contrastive Attention Model for Person Re-Identication “, IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2018).

Ouyang, W., Wang, K., Zhu, X., Wang, X. (2017). Chained Cascade Network for Object Detection. International Conference on Computer Vision (ICCV 2017).

Xu, D., Ouyang, W., Ricci, E., Wang, X., Sebe, N. (2017). Learning Cross-Modal Deep Representations for Robust Pedestrian Detection. 2017 IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2017).

Yang, W., Li, S., Ouyang, W., Li, H., Wang, X. (2017). Learning Feature Pyramids for Human Pose Estimation. International Conference on Computer Vision (ICCV 2017).

Zhu, F., Li, H., Ouyang, W., Yu, N., Wang, X. (2017). Learning Spatial Regularization with Image-level Supervisions for Multi-label Image Classification. 2017 IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2017).

Chu, X., Yang, W., Ouyang, W., Wang, X., Yuille, A. (2017). Multi-Context Attention for Human Pose Estimation. 2017 IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2017).

Xu, D., Ricci, E., Ouyang, W., Wang, X., Sebe, N. (2017). Multi-Scale Continuous CRFs as Sequential Deep Networks for Monocular Depth Estimation. 2017 IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2017).

Kang, K., Li, H., Ouyang, W., Yan, J., LIu, X., Xiao, T., Wang, X. (2017). Object Detection in Vidoes with Tubelet Proposal Networks. 2017 IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2017).

Chu, Q., Ouyang, W., Li, H., Wang, X., Liu, B., Yu, N. (2017). Online Multi-Object Tracking Using CNN-based Single Object Tracker with Spatial-Temporal Attention Mechanism. International Conference on Computer Vision (ICCV 2017).

Liu, Y., Yan, J., Ouyang, W. (2017). Quality Aware Network for Set to Set Recognition. 2017 IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2017).

Li, Y., Ouyang, W., Zhou, B., Wang, K., Wang, X. (2017). Scene Graph Generation from Objects, Phrases and Region Captions. International Conference on Computer Vision (ICCV 2017).

Li, Y., Ouyang, W., Wang, X. (2017). ViP-CNN: A Visual Phrase Reasoning Convolutional Neural Network for Visual Relationship Detection. 2017 IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2017).

Chu, X., Ouyang, W., Li, H., Wang, X. (2016). CRF-CNN: Modeling Structured Information in Human Pose Estimation. Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS 2016), USA: Neural Information Processing Systems (NIPS).

Kang, K., Ouyang, W., Li, H., Wang, X. (2016). Detection from Video Tubelets with Convolutional Neural Networks. 2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Las Vegas: (IEEE) Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Yang, W., Ouyang, W., Li, H., Wang, X. (2016). End-to-End Learning of Deformable Mixture of Parts and Deep Convolutional Neural Networks for Human Pose Estimation. 2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Las Vegas: (IEEE) Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Ouyang, W., Wang, X., Zhang, C., Yang, X. (2016). Factors in Finetuning Deep Model for Object Detection with Long-tail Distribution. 2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Las Vegas: (IEEE) Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Xiao, T., Li, H., Ouyang, W., Wang, X. (2016). Learning Deep Feature Representations with Domain Guided Dropout for Person Re-identification. 2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Las Vegas: (IEEE) Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Li, H., Ouyang, W., Wang, X. (2016). Multi-Bias Non-linear Activation in Deep Neural Networks. International Conference on Machine Learning (ICML) 2016, USA: Proceedings of Machine Learning Research.

Kang, K., Ouyang, W., Li, H., Wang, X. (2016). Object detection from video tubelets with Convolutional Neural Networks. 2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Las Vegas: (IEEE) Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Wang, L., Ouyang, W., Wang, X., Lu, H. (2016). STCT: Sequentially training convolutional networks for visual tracking. 2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Las Vegas: (IEEE) Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Chu, X., Ouyang, W., Li, H., Wang, X. (2016). Structured Feature Learning for Pose Estimation. 2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Las Vegas: (IEEE) Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Ouyang, W., Wang, X., Zeng, X., Qiu, S., Luo, P., Tian, Y., Li, H., Yang, S., Wang, Z., Loy, C., et al (2015). DeepID-Net: Deformable Deep Convolutional Neural Networks for Object Detection. The 28th IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2015), Boston: (IEEE) Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Ouyang, W., Li, H., Zeng, X., Wang, X. (2015). Learning Deep Representation with Large-Scale Attributes. 15th IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV 2015).

Chu, X., Ouyang, W., Yang, W., Wang, X. (2015). Multi-task Recurrent Neural Network for Immediacy Prediction. 15th IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV 2015).

Zhao, R., Ouyang, W., Li, H., Wang, X. (2015). Saliency Detection by Multi-Context Deep Learning. The 28th IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2015), Boston: (IEEE) Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Wang, J., Choy, C., Chao, T., Kit, K., Pun, K., Ouyang, W., Wang, X. (2015). Simplifying HOG arithmetic for speedy hardware realization. 2014 IEEE Asia Pacific Conference on Circuits and Systems, APCCAS 2014, Japan: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.

Wang, L., Ouyang, W., Wang, X., Lu, H. (2015). Visual Tracking with Fully Convolutional Networks. 15th IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV 2015).

Zeng, X., Ouyang, W., Wang, M., Wang, X. (2014). Deep Learning of Scene-Specific Classifier for Pedestrian Detection. The 13th European Conference on Computer Vision, ECCV 2014, Switzerland: Springer International Publishing Switzerland.

Zhao, R., Ouyang, W., Wang, X. (2014). Learning Mid-level Filters for Person Re-identification. 27th IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, CVPR 2014, Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society.

Ouyang, W., Chu, X., Wang, X. (2014). Multi-source Deep Learning for Human Pose Estimation. 27th IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, CVPR 2014, Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society.

Ouyang, W., Wang, X. (2013). Joint Deep Learning for Pedestrian Detection. 2013 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV 2013).

Ouyang, W., Zeng, X., Wang, X. (2013). Modeling Mutual Visibility Relationship in Pedestrian Detection. 2013 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2013).

Zeng, X., Ouyang, W., Wang, X. (2013). Multi-stage Contextual Deep Learning for Pedestrian Detection. 2013 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV 2013).

Zhao, R., Ouyang, W., Wang, X. (2013). Person Re-identification by Salience Matching. 2013 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV 2013).

Ouyang, W., Wang, X. (2013). Single-Pedestrian Detection Aided by Multi-pedestrian Detection. 2013 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2013).

Zhao, R., Ouyang, W., Wang, X. (2013). Unsupervised Salience Learning for Person Re-identification. 2013 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2013).

Zhao, R., Ouyang, W., Wang, X. (2013). Unsupervised Salience Learning for Person Re-identification. 2013 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2013).

Ouyang, W., Wang, X. (2012). A Discriminative Deep Model for Pedestrian Detection with Occlusion Handling. 2012 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2012), Providence: (IEEE) Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Journal Papers

*X. Zeng (equal contribution), W. Ouyang (equal contribution), et. al, ”Crafting GBD-Net for Object Detection,” IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. (PAMI), 40(9): 2109-2123, Sep. 2018.

Lingbo Liu, Zhilin Qiu, Guanbin Li, Qing Wang, Wanli Ouyang, Liang Lin, “Contextualized Spatial-Temporal Network for Taxi Origin-Destination Demand Prediction”, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems (TITS), accepted Apr., 2019.

Y. Li, N. Xiao, W. Ouyang, ”Improved Generative Adversarial Networks with Reconstruction Loss,” Neurocomputing, Accepted, Oct., 2018.

L. Huang, Y. Huang, Wanli Ouyang, L. Wang, ”Part-Aligned Pose-Guided Recurrent Network for Action Recognition,” Pattern Recognition (PR), accepted Mar. 2019.

Yukai Shi, Jinghui Qin, Pengxu Wei, Wanli Ouyang, Liang Lin, “Perceptual Image Enhancement by Relativistic Discriminant Learning With Cross-Scale Aggregated Representation”, IEEE Access, accepted Mar., 2019.

Hongyang Li, Yu Liu,Wanli Ouyang, XiaogangWang, “Zoom Out-and-In Network with Map Attention Decision for Region Proposal and Object Detection,” International Journal of Computer Vision (IJCV), Jun., 2018.

Dan Xu, Elisa Ricci, Wanli Ouyang, Xiaogang Wang, Nicu Sebe, “Monocular Depth Estimation using Multi-Scale Continuous CRFs as Sequential Deep Networks,” IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. (TPAMI), Apr., 2018

Hui Zhou, Wanli Ouyang, Jian Cheng, Xiaogang Wang, and Hongsheng Li, “Deep Continuous Conditional Random Fields with Asymmetric Inter-object Constraints for Online Multi-object Tracking,” IEEE Trans. Circuits and System for Video Technology (CSVT), Apr., 2018.

Yanchun Li, Nanfeng Xiao, Wanli Ouyang, “Improved Boundary Equilibrium Generative Adversarial Networks,” IEEE Access, Feb., 2018

Ouyang, W., Zeng, X., Wang, X., Qiu, S., Luo, P., Tian, Y., Li, H., Yang, S., Wang, Z., Li, H., et al (2017). DeepID-Net: Object Detection with Deformable Part Based Convolutional Neural Networks. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 39(7), 1320-1334.

Ouyang, W., Zhao, T., Cham, W., Wei, L. (2017). Fast Full-Search Equivalent Pattern Matching Using Asymmetric Haar Wavelet Packets [In Press]. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology.

Ouyang, W., Zhou, H., Li, H., Li, Q., Yan, J., Wang, X. (2017). Jointly learning deep features, deformable parts, occlusion and classification for pedestrian detection [In Press]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence.

Zhao, R., Ouyang, W., Wang, X. (2017). Person Re-Identification by Saliency Learning. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 39(2), 356-370.

Kang, K., Li, H., Yan, J., Zeng, X., Yang, B., Xiao, T., Zhang, C., Wang, Z., Wang, R., Wang, X., et al (2017). T-CNN:Tubelets with Convolutional Neural Networks for Object Detection from Videos [In Press]. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology.

Ouyang, W., Zeng, X., Wang, X. (2016). Learning Mutual Visibility Relationship for Pedestrian Detection with a Deep Model. International Journal of Computer Vision, 120(1), 14-27.

Ouyang, W., Zeng, X., Wang, X. (2016). Partial Occlusion Handling in Pedestrian Detection With a Deep Model. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 26(11), 2123-2137.

Ouyang, W., Zeng, X., Wang, X. (2015). Single-pedestrian detection aided by two-pedestrian detection. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 37(9), 1875-1889.

Ouyang, W., Zhang, R., Cham, W. (2013). Segmented gray-code kernels for fast pattern matching. IEEE Transactions on Image Processing, 22(4), 1512-1525.

Ouyang, W., Tombari, F., Mattoccia, S., Di Stefano, L., Cham, W. (2012). Performance evaluation of full search equivalent Pattern matching algorithms. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 34(1), 127-143.

Tombari, F., Ouyang, W., Di Stefano, L., Cham, W. (2011). Adaptive Low Resolution Pruning for fast Full Search-equivalent pattern matching. Pattern Recognition Letters, 32(15), 2119-2127.

Zhang, R., Ouyang, W., Cham, W. (2011). Image postprocessing by Non-local Kuan’s filter. Journal of Visual Communication and Image Representation, 22(3), 251-262.